Mark Hillen

Mark is een van de initiatiefnemers van se.lab, opgericht vanuit de overtuiging dat alleen sociale innovatie ons in staat stelt om stappen te zetten en bij te dragen tot oplossingen van de grote maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe processen, nieuwe verbanden, nieuwe oplossingen, dat vraagt een samengaan van verschillende soorten deelnemers: bedrijven, sociaal ondernemers, politiek, overheden, instellingen en burgers.  Onderzoek, leren en kennis zijn onlosmakelijk verbonden aan deze processen van sociale verandering.

Deelnemers vinden elkaar niet vanzelf, doelen moeten worden gedeeld, belangen onderkend, stijlverschillen overbrugd. Hier ligt een behoefte waar wij als se.lab graag invulling aan geven. Omdat het belangrijk is, maar ook omdat het heel inspirerend is om met elkaar te werken, om initiatief te nemen en mensen samen te brengen vanuit een passie.