Versterken Kennisinfrastructuur

Het aantal ondernemers en ondernemingen met ‘impact first’ als leidend principe groeit. Zij gebruiken hun ondernemerschap om op duurzame wijze maatschappelijke doelen te realiseren. Daarbij stuiten ze ook op (kennis)vragen. In programma ‘Kennisinfrastructuur’ formuleren/identificeren ze hun specifieke kennisvragen. Hierbij krijgen ze hulp van teams van selabbers, die met de vraageigenaren en andere stakeholders passende antwoorden geven en toetsen. Se.lab helpt ook bij het beschikbaar maken van deze op de praktijk gerichte kennis.

Dit programma voeren we uit in verschillende projecten binnen het hoger onderwijs, waarvan twee projecten inmiddels zijn afgerond. Zo hebben we samen met docenten, Social enterprise NL en het Anton Jurgenfonds een community of practice opgezet van en voor docenten die het onderwijsaanbod over sociaal ondernemen zowel kwantitatief als kwalitatief willen vergroten. Deze community heeft een aantal vaak gebruikte cases (zoals Tony Chocolonely) opgeleverd en een virtueel kennisplatform dat socentexpert.nl heet (looptijd twee jaar). Het andere project was de versnellingsagenda waar we met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan hebben gewerkt. Doel is de aandacht voor sociaal ondernemerschap in de curricula van hoger onderwijs te versnellen. We organiseren bijeenkomsten waar docenten, studenten en sociaal ondernemers concrete vormen van samenwerking en kennisuitwisseling verkennen. We sloten de versnellingsagenda af met een druk bezochte werkbijeenkomst over de onderwijsinstelling als sociale onderneming. (link naar foto’s en document)

Vandaag de dag begeleiden we opleidingen in de transitie naar maatschappelijk ondernemerschap. daarnaast neemt selearninglab samen met ELOS, WijkenCo en USBO deel aan een CEAL project. Dit Erasmus project is bedoeld om sociaal ondernemerschap in wijken te vergroten door studenten en lokale jongeren met behulp van de door ELOS ontwikkelde OASIS methodiek samen te laten werken aan sociaal ondernemende oplossingen in Utrecht Overvecht.