Onlangs stuurde minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) de nota ‘Doe-democratie’ naar de Eerste en Tweede Kamer. In die nota staat dat de overheid actief wil bijdragen aan de zogeheten doe-democratie en daarin een scheppende en stimulerende rol wil vervullen. Om maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemerschap te bevorderden heeft het kabinet samen met maatschappelijke partners een agenda opgesteld. In de nota wordt onder andere ingegaan op ontwikkeling die momenteel plaatsvindt in het hoger onderwijs waarbij se.lab een belangrijke rol speelt.

“In het hoger onderwijs vindt ontwikkeling plaats op eigen initiatief van de sectoren. Er is een Kennisagenda en –netwerk rondom sociaal ondernemerschap. Uit de verkenning “Kansen voor sociaal ondernemerschap in het MBO, HBO en WO” bleek dat een betere opleidings- en kennisinfrastructuur onontbeerlijk is voor een verdere groei van sociaal ondernemerschap. De komende jaren zal samenwerking en vorming van een netwerk tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen, sociaal ondernemers, bedrijfsleven en overheid moeten leiden tot meer kennis voor en over sociaal ondernemerschap. Verwacht wordt dat deze nieuwe ‘topsector’ zal verduurzamen doordat meer praktijkonderwijs en –onderzoek gaat plaatsvinden, meer studenten sociaal gaan ondernemen en de professionaliteit van sociale ondernemers toeneemt.

Het Social Enterprise Lab (gelieerd aan de UU/Department Bestuurs- en Organisatiewetenschap USBO) creëert een fysieke en mentale ruimte waar academische kennis zich op nieuwe manieren verbindt met praktische vragen uit de samenleving. Samen met Social Enterprise NL is een Community of Practice van leidende docenten op het gebied van sociaal ondernemerschapsonderwijs opgezet. Deze wordt tevens verbonden aan de versnellingsagenda kennis voor en over sociaal ondernemerschap: http://sociaalondernemerschaponderwijs.wikispaces.com.”

De kabinetsnota ‘Doe-democratie’ is te vinden op de website van de rijksoverheid.